Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze

Kierownik działu: Monika Giblewska

Kontakt telefoniczny:

68 329 83 89 - Rejestracja dawców

68 329 83 71 - Gabinet lekarski

68 329 83 90 - Gabinet lekarski

68 329 83 88 - Hala pobrań

Kontakt e-mail. dawcy@rckik.zgora.pl


Zadania działu:

- rejestrowanie kandydatów na dawców;

- prowadzenie rejestru dawców krwi; 

- powiadamianie i wzywanie dawców na badania laboratoryjne; 

- współpraca z stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, lekarzami pierwszego kontaktu, poradniami hepatologicznymi i innymi w zakresie opieki nad dawcami z dodatnimi wynikami badań wirusologicznych i innych; 

- badania lekarskie krwiodawców; 

- kwalifikowanie dawców do zabiegu pobrania krwi pełnej lub aferezy; 

- opieka lekarska nad krwiodawcami przed, podczas i bezpośrednio po prowadzonych zabiegach; 

- pobieranie krwi pełnej; 

- wykonywanie zabiegów plazmaferezy automatycznej; 

- wykonywanie zabiegów trombaferezy automatycznej; 

- wykonywanie zabiegów autotransfuzji;

- wykonywanie zabiegów plazmaferezy leczniczej;

- wykonywanie upustów krwi;

- prowadzenie dokumentacji w zakresie prowadzonych zabiegów;

- prowadzenie sprawozdawczości w zakresie pobranej krwi;

- wydawanie posiłków regeneracyjnych dla krwiodawców;

- współudział w werbowaniu krwiodawców i organizowaniu ekip wyjazdowych pobierających krew od dawców honorowych;

- współudział w działalności informacyjnej, interwencyjnej i innej w zakresie spraw dotyczących krwiodawców honorowych.

Szukaj w tym dziale: